Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet SpoŁeczny. Bezpieczny dom

Nasza placówka realizuje grant pn.

Wdrożenie wysokich standardów bezpieczeństwa mieszkańców domu opieki „Pogodne dni” oraz jego pracowników w związku z epidemią wirusa COVID-19.

w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Opieki „Pogodne Dni” – Dom Seniora w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 36 000,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Opieki „Pogodne Dni” oraz jego mieszkańców e środki ochrony indywidualnej niezbędnej do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

  2. Doposażenie Domu Opieki „Pogodne Dni” w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

  3. Utworzenie 1 miejsca do izolacji/kwarantanny dla mieszkańców Domu Opieki „Pogodne dni” przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.